Go to Top

โครงการพัฒนาการเรียนการสอนและส่งเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ ในกิจกรรมภาษาและวัฒนธรรมจีนให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6

กิจกรรมสาธิต องครักษ์

2021/04/29
-20210429133842
โรงเรียนปราจีนกัลยาณีให้เกียรติเชิญอาจารย์ในสาขาวิจัยและพัฒนาการสอนภาษาต่างประเทศ 
โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์เป็นวิทยากรโครงการพัฒนาการเรียนการสอนและส่งเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ 
ในกิจกรรมภาษาและวัฒนธรรมจีนให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6