Go to Top

ทำความสะอาดและฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรคทุกพื้นที่ในโรงเรียน เพื่อให้การจัดการเรียนการสอน

กิจกรรมสาธิต องครักษ์

2021/04/29
-20210429123716
โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์ พร้อมแล้ว สำหรับต้อนรับการกลับมาเรียนแบบ Onsite ของนักเรียนทุกคน ทางโรงเรียนได้เตรียมทำความสะอาดและฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรคทุกพื้นที่ในโรงเรียน เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนในวันที่ 8 ก.พ.64 ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและห่างไกลโรค ทั้งนี้ ขอให้คณาจารย์ บุคลากร และนักเรียนทุกคนรักษามาตรการการควบคุมเชื้อไวรัส Covid-19 อย่างเข้มงวดต่อไป