Go to Top

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ภิญโญ วงษ์ทอง ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็น "ผู้ช่วยศาสตราจารย์"

กิจกรรมสาธิต องครักษ์

2023/03/26
-20230326075539
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา
ขอแสดงความยินดีกับ
อาจารย์ ดร.ภิญโญ  วงษ์ทอง
อาจารย์ประจำสถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็น
"ผู้ช่วยศาสตราจารย์"
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  อนุสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
ตามมติสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566