Go to Top

การประดิษฐ์มาลัย คล้องใจ ในช่วงเทศกาลแห่งความรัก

กิจกรรมสาธิต องครักษ์

2023/02/14
-20230214124053
โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้านศิลปะงานประดิษฐ์ ประจำปีการศึกษา 2565 
โดย ผศ.วินัย ตาระเวช ท่านวิทยากรผู้มีความรู้และเชี่ยวชาญในศิลปประดิษฐ์ในงานคหกรรมศาสตร์ 
•••การประดิษฐ์มาลัย คล้องใจ ในช่วงเทศกาลแห่งความรัก•••
ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์  
อาจารย์ประจำวิชา 
อ.ฑณาคุณ  ธนะขว้าง (อ.บิ๊กบูม)