Go to Top

โครงการส่งเสริมศักยภาพทางการเรียนสำหรับนักเรียนทวิภาษา

กิจกรรมสาธิต องครักษ์

2021/04/29
-20210429133358
ประมวลภาพโครงการส่งเสริมศักยภาพทางการเรียนสำหรับนักเรียนทวิภาษา เพื่อส่งเสริมความสามารถทางด้านวิชาการให้กับนักเรียนโครงการทวิภาษา 
โดยเป็นการสอนเสริมโดยอาจารย์ไทยเพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งสองภาษา