Go to Top

กิจกรรม "แตงโมหมุนติ้ว"

กิจกรรมสาธิต องครักษ์

2022/09/19
-20220919084607
กิจกรรม "แตงโมหมุนติ้ว"
 เป็นกิจกรรมโครงงานที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้เรื่องพืช
 ตามสิ่งที่เด็กๆ สนใจ ในระดับชั้นเด็กเล็ก 1 หัวข้อโครงงานเรื่อง "แตงโม"
 ส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง เน้นการมีส่วนร่วมในกิจกรรม และลงมือปฏิบัติอย่างง่ายได้ด้วยตนเอง ในวันที่ 14 กันยายน 2565 ณ อาคารปฐมวัยโรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์