Go to Top

โครงการเพิ่มศักยภาพเพื่อเตรียมความพร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัย สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

กิจกรรมสาธิต องครักษ์

2021/04/29
-20210429130247
รวมภาพโครงการเพิ่มศักยภาพเพื่อเตรียมความพร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัย สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 15 มีนาคม 2564 ณ โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์