Go to Top

โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน

กิจกรรมสาธิต องครักษ์

2021/05/01
-20210501095635
ในรูปแบบกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การส่งเสริมทักษะการคิดสู่เยาวชนในชุมชนทางการศึกษา ด้วยกิจกรรมฐานการเรียนรู้แบบ Active Learning” วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ อ.องครักษ์ จ.นครนายก ลักษณะของกิจกรรม Active Learning ที่จัดให้กับเด็กจึงเป็นกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนการสอน กิจกรรมจะต้องสะท้อนความต้องของผู้เรียนที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ สร้างบรรยากาศของการมีส่วนร่วม และส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น รวมทั้งกระตุ้นให้เด็กประสบความสำเร็จให้เด็กได้รับกิจกรรมที่หลากหลายตามฐานการเรียนรู้ในการจัดประสบการณ์ให้เด็กปฐมวัยอันได้แก่ 1.ฐานกิจกรรมถุงผ้าน่าใช้  2. ฐานกิจกรรมสตีมศึกษาวุ้นแปลร่าง 3. ฐานกิจกรรมสายคล้องแมทคณิตศาสตร์