Go to Top

กิจกรรมรับรายงานตัวนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2564

กิจกรรมสาธิต องครักษ์

2021/04/29
-20210429131843
ประมวลภาพบรรยากาศกิจกรรมรับรายงานตัวนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 
ในวันอาทิตย์ที่ 7 มีนาคม 2564 
ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์