Go to Top

บรรยากาศการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเน้นการรักษามาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค covid-19

กิจกรรมสาธิต องครักษ์

2021/04/29
-20210429124848
ยินดีต้อนรับนักเรียนเข้าสู่การเรียนแบบ Onsite ที่โรงเรียน ซึ่งเป็นการเรียนวันแรกในระบบคู่ขนาน ที่โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์ ทั้งนี้ การบรรยากาศการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมต่าง ๆ เน้นการรักษามาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค covid-19 อย่างเข้มงวด