Go to Top

กิจกรรมการหาเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

กิจกรรมสาธิต องครักษ์

2021/04/29
-20210429130818
กิจกรรมการหาเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ของนักเรียนโรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์ ได้เริ่มต้นขึ้นในสัปดาห์นี้ โดยให้นักเรียนใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการจัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมการอยู่ร่วมกันภายใต้บรรยากาศของประชาธิปไตย