Go to Top

เกษตรกร น้อยตามรอยพ่อหลวง

กิจกรรมสาธิต องครักษ์

2022/10/03
-20221003102635
กิจกรรมโครงการ "เกษตรกร น้อยตามรอยพ่อหลวง" เด็กเล็ก 1 และเด็กเล็ก 2 ดำนาแปลงนาสาธิต ด้านหลังอาคารเรียนปฐมวัย ณ โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์ เมื่อวันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา