Go to Top

อาจารย์และนิสิตจาก Sendai University ประเทศญี่ปุ่น เข้าศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา

กิจกรรมสาธิต องครักษ์

2023/02/14
-20230214125231
อาจารย์และนิสิตจาก Sendai University ประเทศญี่ปุ่น เข้าศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา ในวันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมีคณะผู้บริหาร อาจารย์สาขาวิจัยและพัฒนาการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา และอาจารย์ ดร.มานิตา ศรีสิตานนท์ เหลืองกระจ่าง ให้การต้อนรับและกล่าวแนะนำหลักสูตรด้านการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา  ในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา