Go to Top

โครงการนิทรรศการระดับชั้นเด็กเล็กครั้งงที่ 2 ประจำปีการศึกษา2563

กิจกรรมสาธิต องครักษ์

2021/04/29
-20210429205649
โครงการนิทรรศการระดับชั้นเด็กเล็กครั้งงที่ 2 ประจำปีการศึกษา2563 Project Based Learning จัดขึ้นเพื่อสรุปความคิดรวบยอดในการเรียนรู้ของเด็กๆ 
โดยจัดกิจกรรมแบบ Active Learning โดยบูรณาการศาสตร์ต่างๆตามแนวคิดสตีมศึกษา มีการออกแบบ วางแผน ลงมือทำ และนำเสนอ
เป็นภาษาภาพและภาษาเขียนมีการประเมินโครงการหลังจากการร่วมกิจกรรม