Go to Top

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างการตัดสินใจเลือกอาชีพ

กิจกรรมสาธิต องครักษ์

2021/04/29
-20210429134625
สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา โดยกลุ่มงานแนะแนว ร่วมกับสาขาวิจัยและพัฒนาการสอนภาษาต่างประเทศ
จัดโครงการบริการวิชาการ “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างการตัดสินใจเลือกอาชีพ” ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 
ในวันอังคารที่ 16 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ  โรงเรียนวัดอรุณรังษี ตำบลบางลูกเสือ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก