Go to Top

โครงสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการสนับสนุนการเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์

กิจกรรมสาธิต องครักษ์

2021/04/29
-20210429122935
บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี ประเทศไทย ได้เข้าเยี่ยมชมพื้นที่โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์ เพื่อวางแผนการวางโครงสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการสนับสนุนการเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์ โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาพื้นที่การเรียนรู้ในโรงเรียนให้เป็น Digital Learning Space สำหรับนักเรียนในยุคดิจิทัล วันที่ 20 มกราคม 2564 ณ โรงเรียน มศว องครักษ์