Go to Top

แนวทางการรับเงิน

ข่าวประกาศ

2022/01/04
-20220104105513
💵💵 แนวทางการรับเงิน 💵💵
    1.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2/2564
    2.ทุนการศึกษาสนับสนุนนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
       (ค่าอาหารกลางวันและนม)
โดยวิธีการรับเงินสด ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์
ระหว่างวันที่ 10 - 21 มกราคม 2565
เวลา 08.00 – 16.00 น. ในวันและเวลาราชการเท่านั้น
หากเกินระยะเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์


Money2-01.jpg 721.39 KB