Go to Top

ประกาศ รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (รอบ 2)

ข่าวประกาศ

2021/02/21
2564m42nd
ด้วยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ภายใต้การกำกับของสถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความประสงค์เปิดรับสมัครนักเรียน เพื่อเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (รอบ 2) ประจำปีการศึกษา 2564 

โดยมีรายละเอียดการรับสมัครและหลักเกณฑ์ต่างๆ ดังเอกสารแนบท้าย