Go to Top
2564m42nd
ด้วยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ภายใต้การกำกับของสถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความประสงค์เปิดรับสมัครนักเรียน เพื่อเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (รอบ 2) ประจำปีการศึกษา 2564 

โดยมีรายละเอียดการรับสมัครและหลักเกณฑ์ต่างๆ ดังเอกสารแนบท้าย