Go to Top

ประกาศ การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

ข่าวประกาศ

2021/01/10
newstudent64
ด้วยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ภายใต้การกำกับของสถาบันวิจัย พัฒนา และ
 สาธิตการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความประสงค์เปิดรับสมัครนักเรียน เพื่อเข้าศึกษาในระดับชั้น
 เด็กเล็ก มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 

โดยมีรายละเอียดการรับสมัครและหลักเกณฑ์ต่างๆ ดังเอกสารแนบท้าย