Go to Top
หมวดหมู่.

บทความวิชาการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ

Tag : ทั้งหมด

บทความวิชาการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ

2022/04/22
1) ภัทธิรา ธีรสวัสดิ์, พัชนา อินทรัศมี และศศิพิมพ์ พุ่มพิมล. (2561). การพัฒนาชุดสื่อแผนที่อาชีพในพื้นที่นครนายกที่สอดคล้องกับการพัฒนาตามแนวคิดประเท...

บทความวิชาการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ

2022/04/22
1) Benchawan Nahok, Chanidaporn Tumpeesuwan & Sakboworn Tumpeesuwan. (2021). รายงานการค้นพบหอยทากบก  5 ชนิดใหม่ของโลก ในสกุล Landouria Godwin-A...