Go to Top
หมวดหมู่.

งานนิเทศและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2565

Tag : ทั้งหมด

ภาพพิธีอำลา นิสิต รายวิชา ED592

2023/03/02
ภาพพิธีอำลา นิสิต รายวิชา ED592

รายวิชา ED191 (ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565)

2023/01/06
การจัดกลุ่มอาจารย์ผู้สอน และนิสิต พร้อม (QR Code)คำสั่ง 003 แต่งตั้งอาจารย์ปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ผู้สอนรายวิชา ศษ 191 การปฏิบัติการสอน 1คู่มือปฏิบัต...

รายวิชา ED592

2022/11/29
คำสั่ง  170  แต่งแตั้งอาจารย์ปฏิบัติหน้าที่อาจารย์พี่เลี้ยงปฏบัติการสอนโครงสร้างและขอบข่ายการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูตารางกำหนดการ ED592มหาวิทยาลัย ...

รายวิชา ED191

2022/07/07
การจัดแบ่งกลุ่ม รายวิชา ED191คำสั่งแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ผู้สอน รายวิชา ศษ 191คู่มือการปฏิบัติการสอน รายวิชา ED 191ประมวลการสอน (Course Syll...

รายวิชา ED291

2022/07/07
คำสั่ง 065 แต่งตั้งอาจารย์ปฏิบัติหน้าที่อาจารย์พี่เลี้ยงนิสิตฯ รายวิชา ศษ291คู่มือปฏิบัติการสอน 2 ศษ291 65 for teach ebookรายชื่อนิสิต ศ.บ ED291 (1...

รายวิชา ED391

2022/07/07
คำสั่ง 099 แต่งตั้งอาจารย์ปฏิบัติหน้าที่อาจารย์พี่เลี้ยงนิสิตฯ รายวิชา ศษ391 ปฏิบัติการสอน 3คู่มือ ศษ 391_65 ebookคู่มือ ศษ391 สำหรับนิสิตวัดและประ...

รายวิชา ED491

2022/07/07
คำสั่ง 066 แต่งตั้งอาจารย์ปฏิบัติหน้าที่อาจารย์พี่เลี้ยงนิสิตฯ รายวิชา ศษ491คู่มือฝึกสอน ED491_2565 (Teacher)รายชื่ออาจารย์พี่เลี้ยง และนิสิต รายวิ...

รายวิชา ED591

2022/07/07
คำสั่ง 067 แต่งตั้งอาจารย์ปฏิบัติหน้าที่อาจารย์พี่เลี้ยงนิสิตฯ รายวิชา ศษ591รายชื่ออาจารย์พี่เลี้ยง และนิสิต รายวิชา ED591ED591 592 คู่มือฝึกสอน 65...