Go to Top
หมวดหมู่.

งานประกันคุณภาพ

Tag : ทั้งหมด

ปีงบประมาณ 2565

2023/11/27
รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์ ปีการศึกษา 2565

ปีงบประมาณ 2564

2022/01/26
ผลการประกันภายนอก (พ.ศ. 2565 – 2569) จากสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ในระดับการศึกษาปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ปีงบประมาณ 2563

2022/01/26
รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์ ปีการศึกษา 2563