Go to Top

ข่าวประกาศ

การจัดการเรียนการสอน

หลักสูตรการเรียน มุ่งเน้นกระบวนการเรียนรู้ที่ทำให้ผู้เรียนมีความรอบรู้ทางพหุปัญญา และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีความคิด เชิงวิทยาศาสตร์ อันเกิดจากกระบวนการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน มีความรอบรู้การใช้เทคโนโลยี เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม สามารถใช้ภาษาไทยและ ภาษาสากลในการสื่อสารในประชาคมโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กิจกรรมสาธิต องครักษ์

เด็กเก่งสาธิตองครักษ์

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง

ดาวน์โหลด Mobile App สำหรับผู้ปกครอง

โปรแกรมบริหารจัดการสถานศึกษา ที่ใช้ดิจิทัลมาช่วย บริหารจัดการ และเตรียมความพร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล